/b&w

Lavasa
Lavasa
TV Sattelite, Nasik
TV Sattelite, Nasik
TV Sattelite, Nasik
TV Sattelite, Nasik
Dutta Mandir, Nasik
Dutta Mandir, Nasik
Palolem Beach, Goa
Palolem Beach, Goa
Palolem Beach, Goa
Palolem Beach, Goa
Somewhere, Goa
Somewhere, Goa
Somewhere, Goa
Somewhere, Goa